Trouw

Posted at januari 18, 2011 by

Bijgaand artikel is geschreven door Hiskia Coumou. Hij promoveerde in 1998 op de dissertatie Sociale Pedagogiek in Nederland 1900-1950 (Leiden: DSWO Press). In deze gedegen studie laat hij zien waar de wortels liggen van het sociaalpedagogisch denken in ons land. J.H.F. Kohlbrugge en Carl Mennicke ziet hij als belangrijkste grondleggers. De laatste heeft een overzicht van diverse stromingen in en rond de sociale pedagogiek het licht laten zien en zich uitgesproken voor een zogenaamde synthetische sociale pedagogiek. Deze doet recht aan het gedachtegoed van de belangrijke wereldbeschouwingen enerzijds en moderne bewegingen (rationalistisch-idealistische en naturalistisch-historische) anderzijds.

Een citaat van Mennicke:

Het essentiële van de synthetische gemeenschapsopvatting is dit, dat de mens tot vrijheid geroepen is. D.w.z. dat hij uit natuurlijke en maatschappelijke afhankelijkheden voortkomt, die enkel door de groei der geestelijke en ethische krachten overwonnen kunnen worden. Overwinnen betekent (…) zich vrij binden aan de onoverkomelijke afhankelijkheden, ten einde deze steeds meer en steeds doelmatiger in dienst stellen van het rijk der vrijheid, dat de mens behoort te verwezenlijken. (Coumou, 1998: 178)

Hiskia Coumou verrichtte nog veel ander onderzoek naar de ontwikkelingen van de sociale pedagogiek na 1950. Helaas heeft hij hierover niet meer kunnen publiceren. Hij overleed 18 maart 2010.

Het artikel (dat hij schreef voor het plaatselijk kerkblad) is op te vatten als een toelichting op de laatste stelling van zijn proefschrift:

In de leer van de kardinale deugden, die in de Christelijke traditie onder invloed van de Griekse filosofie gangbaar is geworden, heeft de deugd van trouw niet de plaats gekregen die haar toekomt.

Category : Artikel