Redactioneel – Nr. 0.

Voor u ligt het nulnummer van een nieuw tijdschrift: VW&DB, voluit VerWeg & DichtBij. De weidse ondertitel luidt: ‘ISO-Tijdschrift voor maatschappelijke, culturele en (sociaal-) pedagogische vraagstukken’.
Een onafhankelijk tijdschrift onder de vleugels van het Instituut voor Sociale Opleidingen binnen de Hogeschool Rotterdam. Met een redactie waarvan de leden afkomstig zijn uit de verschillende aan het ISO verbonden opleidingen zonder dat zij de wens of de pretentie hebben deze opleidingen of hun beleid te vertegenwoordigen.

De toekomstige beroepspraktijk van studenten van sociale beroepen, in het bijzonder in een sociaal turbulente stad als Rotterdam, is een weerbarstige die veel inzet, kennis, kunde en uithoudingsvermogen veronderstelt. Veel ontwikkelingen, zowel in de sfeer van problemen als in die van gepoogde oplossingen, doen zich in dit land het ingrijpendst en het meest omvangrijk voor in de regio Rotterdam. Dit alles speelt zich niet af in een maatschappelijk of cultureel vacuüm, maar juist tegen een achtergrond van verwikkelingen die allerminst ‘typisch’ of uitsluitend  Rotterdams zijn. Instabiele politieke verhoudingen, wijzigende economische krachtsverhoudingen, migratiebewegingen,  schaarstevraagstukken, het  enerzijds verdampen en anderzijds verkrampen van sociale, culturele, ideologische en religieuze vanzelfsprekendheden, de geest van identiteitsverwarring  en het verlangen naar zekerheid die dat met zich meebrengt; dit palet toont immers kenmerken van een even ingrijpend als snel veranderende wereld.

In dit nummer aandacht voor het verwarrende van deze tijd, voor de gevaren van marktwaan en wanen van de dag (interview A. de Swaan), voor de overgang van passieve naar actieve solidariteit (interview M. Trappenburg), voor de roerselen rond de grenzeloze generatie, voor een beschouwing van Bookerprice-winnares Mantel over het beroep social worker in Engeland en verder voor artikelen, gedichten, verhalen, columns, recensies, foto’s en illustraties.

Met dit tijdschrift willen wij ontwikkelingen van ver weg meer dichtbij brengen en hun belang benadrukken voor studenten en voor de beroepsopvatting van toekomstige social workers. Wij hopen dat het tijdschrift binnen het ISO een bijdrage zal leveren aan het debat onder en tussen studenten en docenten óver die vraagstukken. In de toekomst wellicht ook door het organiseren van debatten of themaconferenties.
Reacties op stijl en inhoud van dit nummer van VW&DB en suggesties voor een volgend nummer zijn meer dan welkom: wij hopen daar op en zien er naar uit.

Redactie VW&DB