Aanpassen aan snel veranderende eisen

Posted at november 20, 2011 by

Rob Arnoldus > Mini-interview met Fethi Demiryürek, docent Culturele & ­Maatschappelijke ­Vorming
Als ik het over het woord ambachtelijkheid heb, denk ik meteen aan mijn oom die bijna dertig jaar als timmerman heeft gewerkt in mijn geboorteland Turkije. Mijn oom had een klein eigen bedrijf waar hij met dezelfde materialen, machines en mensen dertig jaar lang aan de slag kon gaan.
De huidige ambachtelijkheid gaat gepaard met kennis, flexibiliteit, afhankelijkheid en ontwikkelingen in de omgeving. In de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de competenties die gerelateerd zijn aan de maatschappelijke ontwikkelingen die vrij dynamisch zijn, zoals de wederzijdse afhankelijkheid van partijen in het werkveld.
Verder zal de cmv-er in welke setting dan ook: opbouwwerk, brede schoolcoördinatie, jongerenwerk, zich moeten aanpassen aan snel veranderende eisen van de omgeving en tegelijkertijd stevig in zijn schoenen moeten staan om bijvoorbeeld adequaat om te kunnen gaan met mondige burgers en soms met fysieke agressie.

In het werkveld van de opleiding CMV staat de ambachtelijkheid onder druk. Niet de inhoud van het werk, maar vooral de actuele politieke en economische ontwikkelingen zijn bepalend. De kortetermijndoelen van de organisaties staan voorop. De ervaring en kennis van de professionals worden niet in voldoende mate meegenomen in het besluitvormingsproces van de organisaties. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de kortlopende en telkens nieuwe projecten voor langdurig werkzoekenden en bij het opzetten van een jongerencentrum. Professionals signaleren. Burgers oefenen vervolgens tegendruk uit. Uiteindelijk wordt het vakmanschap van de professionals niet op waarde geschat en spelen andere factoren een rol bij de totstandkoming van de beslissing.

In het beroepenveld wordt weliswaar gesproken over ambachtelijkheid en vakmanschap, maar de afhankelijkheid van subsidie geeft in de praktijk de doorslag: doen wat de politiek voor vier jaar heeft vastgesteld. Op dit moment zijn de instellingen in de weer met reorganisaties. Er is te weinig ruimte het werk goed te doen en ambachtelijk te handelen.

De toename van flexwerk is herkenbaar in het werkveld. Het is niet langer een kwestie van langdurig werken voor een bepaalde groep met een vast team van collega’s. Het beroepenveld is constant in beweging. De sociale cohesie of de sociale relaties binnen de organisaties staan niet centraal. Wel de taak en het doel van het project. Het is allemaal ‘over en sluiten’ als het project is afgelopen.

Je kunt ‘vakmanschap’ wel tot doel stellen, maar het is binnen een organisatie lastig te realiseren. Er gaan mensen met pensioen en er komen telkens nieuwe mensen bij. Vakmanschap is te bevorderen door de cmv-ers te leren op strategisch niveau te functioneren. Uitvoerders richten de focus op de doelgroep. Eventuele tegenwerking komt uit de sociaaleconomische en politieke omgeving.

Category : Interview